Zápis z valné hromady ze dne 21.12.2015

Parabox-logo_barva_web p
Celý zápis z valné hromady

Nazev orgánu: Česka paraboxerska asociac
Datum: 21.12.2015
Cas jednaní od: 8.00 do 18.00
Svolavatelka a predsedajici: Terezie Krejbychova, prezidentka CPA
Zapisovatelka: Terezie Krejbychová
Ověřovatelka: Magdaléna Friedová, členka CPA
Zúčastnení: Terezie Krejbychová, Magdaléna Friedová, Ester Konečná, Štěpánn Hyka, Daniel Landa a Daniel Vencl

Hosté: Eva Líšková a Bjoern Geyersbach

Valná hromada se tak sešla v plném počtu a je usnesení schopná.

Program:
1) Změna právní formy sdružení na spolek a nové stanovy
2) Změny ve vedeni České paraboxerské asociace, dále jen CPA
3) Udělení čestného členství

Zápis:
Bod č. 1)

Svolavatelkou byl předložen návrh na změnu právní formy původního občanského sdružení na spolek a z toho vyplývající návrh nových stanov spolku.

PRO: 6:0:0 SCHVÁLENO

Bod č. 2)

Vzhledem k rezignaci Evy Líškové (viceprezidentky CPA) a Vladimíry Malíkové (tajemnice CPA) byli navrženi noví kandidáti ve funkci viceprezidenta – Daniel Landa a ve funkci tajemníka Štěpán Hyka. Oba se svým jmenováním souhlasili a na předchozí Valné hromadě byli touto jednohlasně odsouhlaseni. Dnešní hlasování proběhlo k nové podobě Představenstva CPA ve smyslu Cl. 7 Stanov spolku ve složení:

Terezie Krejbychová – prezidentka a jednatelka CPA
Daniel Landa – viceprezident CPA
Štěpán Hyka – tajemník CPA

PRO: 6:0:0 SCHVÁLENO

Bod č. 3)

Bjoern Geyersbach byl pro své zásluhy a soustavnou dobrovolnou pomoc pro CPA navržen jako čestný člen CPA.

PRO: 6:0:0 SCHVÁLENO

Valná hromada byla usnesení schopná, nikdo se nezdržel hlasovaní. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
V Praze dne 21.12. 2015

zápis pořídila: Terezie Krejbychová
zápis ověřila: Magdaléna Friedová