Stanovy CPA

Stanovy zapsaného spolku
Čl. 1.
Název a sídlo

Název spolku: Česká paraboxerská asociace z.s. (dále jen „CPA“)
CPA používá pro mezinárodní styk modifikovaný název v anglickém jazyce „Czech paraboxing association“.
CPA je dobrovolným, samostatným právním subjektem a dobrovolným svazkem členů boxerských kolektivů, oddílů, klubů (dále jen sdružených subjektů), dále subjektem sdružujícím právnické, případně i fyzické osoby na území České republiky k plnění níže uvedeného poslání.
Sídlo: byt prezidenta CPA, Družstevní 1375/1, 140 00 Praha 4
Spolku bylo přiděleno IČ: 01703960

Čl. 2.
Vymezení činnosti CPA

1. Činnost na podporu a propagaci sportu – zabezpečuje propagaci a popularizaci boxu pro handicapované prostřednictvím vlastních materiálů a osobností (časopisy, náborové materiály, masově sdělovací prostředky).
2. Činnost související s organizováním sportovních událostí a podniků – organizuje a řídí sportovní soutěže handicapovaných boxerů. Prostřednictvím zvolených zástupců reprezentuje a prosazuje český box v mezinárodních orgánech boxu a českých sportovních orgánech.
3. Činnost související s organizováním kulturních událostí a podniků.

Čl. 3.
Poslání a cíle

1. Posláním CPA je vytváření podmínek a všestranná péče o rozvoj boxu na vozíčku a ochrana práv a oprávněných zájmů jeho členů v souvislosti s jejich činností v rámci CPA.
2. K naplnění tohoto poslání CPA zejména:
a) hájí zájmy boxu na vozíčku vůči státu, úřadům, jakož i ostatním právnickým a fyzickým osobám
b) podporuje zájmy členů týkající se jejich činnosti v CPA
c) organizuje státní reprezentaci České republiky a zastupuje český box na vozíčku v rámci mezinárodních vztahů, má právo stát se členem jiných národních a mezinárodních sportovních organizací
d) pořádá boxerské vozíčkářské události ve své působnosti a k tomu vydává termínové listiny
e) vydává pro Českou republiku sportovně technické předpisy, řády a pravidla v návaznosti na platné znění obdobných mezinárodních předpisů, bdí nad dodržováním výše uvedených předpisů
f) řídí systém výchovy hráčů, trenérů, rozhodčích a ostatních funkcionářů CPA
g) zabezpečuje v rozsahu své působnosti účinnou propagaci ve sdělovacích prostředcích
h)navrhuje systém, organizuje a řídí mistrovství České republiky

Čl. 4.
Členství

1. Členství v CPA je:
a) řádné
b) čestné
2. Členství řádné je individuální členství fyzických osob dobrovolně se řídících stanovami asociace a jejími dalšími předpisy.
2.1. Řádnými členy asociace mohou být:
a) tělesně postižení občané, k jejichž potřebám se asociace zřizuje
b) občané, kteří mají na rozvoji a prospěchu asociace zájem nebo při její činnosti pomáhají.
2.2. Členství vzniká přijetím do některého asociací registrovaného oddílu. Každý členský oddíl je samostatná organizační jednotka s vlastní právní subjektivitou.
2.3. Členství v asociaci zaniká:
a) vystoupením člena z oddílu
b) vyloučením člena z oddílu pro závažné provinění nebo pro neplnění základních povinností vyplývajících ze stanov asociace
c) úmrtím člena
d) zánikem oddílu
3. Čestné členství uděluje valná hromada pouze fyzickým osobám na základě nezávislého uvážení nadpoloviční většiny usnášeníschopné valné hromady. Čestné členství však mohou nabýt pouze osoby, které se zasluhují nebo zasloužily o rozvoj boxu na vozíčku.
4. Mezi základní práva a povinnosti řádných členů, která musí být těmto členům sdružení zajištěna, resp. jimi plněna, patří:
a) účastnit se soutěží řízených CPA v souladu s příslušnými sportovně technickými předpisy
b) obracet se s připomínkami, podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány CPA s právem písemné odpovědi do 30 dnů od obdržení takového podání
c) podřídit se rozhodnutím orgánů CPA
d) dodržovat stanovy CPA, řády a veškeré další předpisy upravující činnost v rámci CPA
5. Organizační a sportovně technické předpisy vydávané orgány CPA, zejména pravidla boxu na vozíčku, soutěžní řád, přestupní řád, registrační řád, klasifikační řád a disciplinární řád, jsou závazné pro všechny členy.

Čl. 5.
Orgány CPA

1. Orgány CPA jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo
c) zástupce boxerů
d) kontrolní a revizní komise
e) jednatel

Čl. 6.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším volebním a schvalujícím orgánem CPA. Řádná valná hromada se schází podle potřeby, minimálně však jedenkrát za dva roky. Svolává ji představenstvo CPA.
1.1. Valná hromada je tvořena delegáty oddílu.
1.2. Delegátem oddílu je jeho předseda nebo jím pověřený zástupce a trenér nebo jeho zástupce. Počet delegátů oddílu na valné hromadě se řídí počtem členů oddílu daným roční statistikou svazu k 31.12. předchozího roku.
2. Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy CPA a jejich změny
b) schvaluje symboly CPA
c) schvaluje zprávu o činnosti asociace
d) volí a odvolává představenstvo a jednatele CPA
e) volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise
f) uděluje čestné členství
g) rozhoduje o zrušení CPA a o způsobu likvidace jejího majetku
3. K usnášení valné hromady je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny zástupců členských oddílu.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou usnášeníschopného počtu hlasů.

Čl. 7.
Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem CPA, jenž řídí činnost a jedná jeho jménem. Jednotlivý členové představenstva jsou oprávněni jednat samostatně. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Je voleno valnou hromadou na období 2 let.
2. Představenstvo je představitelem CPA, který zastupuje a hájí zájmy CPA vůči třetím osobám, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V rámci této své pravomoci představenstvo zejména zastupuje CPA v tuzemských i mezinárodních sportovních organizacích včetně mezinárodních boxerských orgánů, a dále v zásadních otázkách vůči státním a územním orgánům České republiky a obcí.
3. Představenstvo CPA se skládá z:
a) prezidenta
b) víceprezidenta
c) sekretáře
4. Představenstvo je usnesení schopno, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Rozhoduje prostá většina hlasů.
5. Do pravomoci představenstva patří:
a) svolávat řádné a mimořádné zasedání valné hromady
b)podepisovat za CPA veškeré písemné právní úkony, jakož i veškerou korespondenci.

Čl. 8.
Jednatel

Má právo jednat se sponzory i s ostatními subjekty s pověřením představenstva. Jednat a vystupovat samostatné za CPA a podepisovat veškeré písemné právní úkony

Čl. 9.
Zástupce boxerů

1. Je mluvčím názorů aktivních boxerů na vozíku, členů CPA. Je sám aktivním boxerem.
2. Má právo vznášet k valné hromadě náměty a připomínky jménem boxerů. Na vlastní žádost má právo být přizván na nejbližší zasedání valné hromady.
3. Má právo hlasovat na valné hromadě.

Čl. 10.
Kontrolní a revizní komise
(dále jen „KRK“)

1. KRK je kontrolním orgánem CPA, nezasahuje do pravomoci orgánů CPA ani jejich činnost nenahrazuje.
2. KRK je dvoučlenná, je volena valnou hromadou na období 2 let.
3. KRK provádí kontrolu hospodaření CPA, kontroluje plnění usnesení valné hromady a představenstva a o své činnosti podává zprávu valné hromadě.

ČL. 11.
Majetek a hospodaření CPA

1. Majetek CPA tvoří finanční fondy, hmotný majetek a majetková práva.
2. Zdrojem majetku CPA jsou zejména:
a) příjmy od států a jiných organizací
b) sponzorské dary právnických a fyzických osob
c) příjmy z vlastní činnosti při naplňování cílů CPA
d) ostatní příjmy
3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným představenstvem na období 1 roku.
4. Finančními prostředky může disponovat představenstvo.
5. Za hospodaření CPA odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 12.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady
b) rozhodnutím příslušného Rejstříkového soudu
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 13.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny představenstvem CPA.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u Městského soudu v Praze.

V Praze, dne 13. října 2015